Καλή κατασκευή σημαίνει πρώτα από όλα σωστή μελέτη.

Για την άρτια μελέτη του σπιτιού σας, πρέπει να πληροφορήσετε από την αρχή το μηχανικό σας, για τις ανάγκες και επιθυμίες σχετικά με το σπίτι σας (μέγεθος, λειτουργικότητα, αισθητική, ενδεχόμενη επέκταση, κλπ)

Οι μελέτες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός σπιτιού είναι οι εξής :

  • Τοπογραφική • Αρχιτεκτονική • Στατική & Αντισεισμική • Θερμομόνωσης • Πυροπροστασίας
  • Μηχανολογικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Οι μελέτες συντάσσονται από τους αρμόδιους μηχανικούς ώστε να είναι σύμφωνες με τις πολεοδομικές διατάξεις και τους όρους δόμησης που ισχύουν για την περιοχή που χτίζεται η οικοδομή, καθώς και με τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς, όπως ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.), ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Πυρασφάλειας. Κλπ

Η επίβλεψη

Η επίβλεψη εξασφαλίζει την εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή. Επίσης διασφαλίζει την ποιότητα και εγγυάται την ασφάλεια και την οικονομία του έργου.

Η εκτέλεση εργασιών χωρίς επιβλέποντα μηχανικό απαγορεύεται.

Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και για την υπόδειξη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο εργοτάξιο. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ειδοποιεί έγκαιρα τον επιβλέποντα μηχανικό για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν αλλά και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του.